สัมมนา
การจัดทำมาตรฐานกลางการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับภูมิภาคอาเซียน Thailand Road Show เรื่อง “การประยุกต์มาตรฐาน IEC 60364-6”

Seminar ID : ne30-2
ห้อง : Boardroom
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 09.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 2 คน)

จากความร่วมมือของ สมาพันธ์วิศวกรอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ในการจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานกลาง สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการประชุมที่ประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 เนื้อหาสำคัญในครั้งนี้ได้แก่ การประยุกต์มาตรฐาน IEC 60364-6 ในการทวนสอบการติดตั้งทางไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back