สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ "PEA Intelligent Home Appliances Power Monitoring (PEA IHAPM) & Going Digital By SOLAR HERO Aplication"

Seminar ID : ne15
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 15.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 32 คน)

•Feature Standard of IHAPM
•Feature Main of IHAPM
1. Switch Remote Control
2. Artificial Intelligence (AI) System
3. Smart Plug
4. Smart Curtain
5. Door Sensor and Smart Door Lock
6. Smart Camera
7. Voice Control

PEA Intelligent Home Appliances
Power Monitoring (PEA IHAPM) & Going Digital By SOLAR HERO Aplication
  • Feature Standard of IHAPM
  • Feature Main of IHAPM
     1. Switch Remote Control
     2. Artificial Intelligence (AI) System
     3. Smart Plug
     4. Smart Curtain
     5. Door Sensor and Smart Door Lock
     6. Smart Camera
     7. Voice Control
โดย คุณอุไรรัตน์   เฟื่องสูงเนิน   หัวหน้าแผนกจัดการงานบำรุงรักษา กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • Going Digital by SOLAR HERO Application
โดย นายต้องพงศ์  ศรีบุญ     วิศวกร ระดับ 8 กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back