สัมมนา
บรรยาย เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีงานโครงสร้างเหล็ก” Innovation in Steel Construction Technology

Seminar ID : ne24-6
ห้อง : Business Center
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 101 คน)

Session 1: เรื่อง “The First Steel Arch Bridge In Thailand: Steel Fabrication and Erection Planning”
โดย นายสมบัติ จูงจิตรดำรงค์ ผู้จัดการทั่วไป Engineering Business Unit
West Coast Engineering (WCE)
Session 2: เรื่อง “Optimization and Quality Assurance for Pre-Fabricated Steel Buildings”
โดย นายนเรศ กรุดพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป Building Technology
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (SSI)
Session 3: “พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็ก และการพัฒนา Mobile application เพื่อการคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็ก”
โดย นาย ณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไป Steel Construction Technology and Marke

ในปัจจุบันความแพร่หลายของการใช้งานโครงสร้างเหล็กเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการตั้งแต่ความสามารถในการผลิตแปรรูปมาจากโรงงานให้สามารถยกประกอบติดตั้งที่หน้างานได้โดยง่าย ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ตลอดจนราคาของวัสดุที่ลดต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง 
งานสัมมนาในหัวข้อนี้เป็นการนำเสนอถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการคำนวณในรูปแบบ Mobile application การพัฒนากระบวนวิธีเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ตลอดจนการวางแผนและการบริหารจัดการงานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กระบบ steel arch bridge อันเป็นรูปแบบโครงสร้างที่แปลกใหม่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back