สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “วิศวกรกับงานตรวจสอบโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ใหม่) ฉบับปี 2562”

Seminar ID : ne09
ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 350 คน (สมัครแล้ว 349 คน)

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ มาฟังการเรื่องการตรวจสอบโรงงานของวิศวกร ตาม พ.ร.บ. ใหม่ มีอะไรบ้าง และวิศวกรต้องเตรียมตัวอย่างไร
บรรยายโดย
- วศ.ประสงค์ นรจิตร์
อดีตรองอธิบดีกรมโรงงาน และผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม
- รศ.วศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
อุปนายกคนที่ 1 วสท. และ ประธานอนุกรรมการสภาวิศวกรสาขา IE

พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ มาฟังการเรื่องการตรวจสอบโรงงานของวิศวกร ตาม พ.ร.บ. ใหม่ มีอะไรบ้าง และวิศวกรต้องเตรียมตัวอย่างไร
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back