สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ "การออกแบบและการจัดการระบบความปลอดภัยกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Design and Management on Safety and Electromagnetic Compatibility for Smart Cities)"

Seminar ID : ne05-2
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 37 คน)

เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการออกแบบและการบริหารจัดการให้เกิดเสถียรภาพ เพิ่มความปลอดภัยและมีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility, EMC) ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้วิศวกรหลายสาขารวมทั้งสถาปนิกได้นำไปเป็นแนวทางในการออกแบบระบบและบริหารการจัดการร่วมกัน

วิทยากร
- รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back