สัมมนา
หัวข้อ #HOT #มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาล และ Facility Management for Healthcare Facilities หมวด FMS ตามมาตรฐาน JCI โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้าน JCI ของประเทศไทย

Seminar ID : ne12-1
ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 800 คน (สมัครแล้ว 740 คน)

บรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยโรงพยาบาลและการบริหารจัดการ”
- “มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยสำหรับโรงพยาบาล วสท.”
- “หลักการและแนวทางการออกแบบอาคารสถานพยาบาลตามมาตรฐานสากล”
- “การบริหารจัดการเเละประสบการณ์การสร้างทีม safety guru ให้สำเร็จในระดับ ภูมิภาคเอเชีย”

บรรยาย หัวข้อ “Facility Management and Safety for Health care Facilities ตามมาตรฐาน JCI”
- เรื่อง “มาตรฐาน JCI ในบท FMS พร้อมอัพเดทมาตรฐาน JCI FMS Standard Edition 6th เป็น Edition 7th”
- เรื่อง “การนำมาตรฐาน FMS สู่การปฏิบัติ"
- เรื่อง “การนำมาตรฐาน FMS ของ JCI สู่การออกแบบทางสถาปัตยกรรม”

หัวข้อ #HOT #มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาล
และ Facility Management for Healthcare Facilities หมวด FMS ตามมาตรฐาน  JCI  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้าน  JCI ของประเทศไทย


บรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยโรงพยาบาลและการบริหารจัดการ”
10.15 – 12.15 น.   “มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยสำหรับโรงพยาบาล วสท.”
โดย  คุณบุษกร  แสนสุข   ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยอาคารสถานพยาบาล
 “หลักการและแนวทางการออกแบบอาคารสถานพยาบาลตามมาตรฐานสากล” โดย นายอรรณพ  กิ่งขจี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบระบบวิศวกรรมและผู้บริหาร บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
 “การบริหารจัดการเเละประสบการณ์การสร้างทีม safety guru ให้สำเร็จในระดับ ภูมิภาคเอเชีย
โดย  คุณชุติมา  วิจิตรานนท์     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัยเเละสิ่งเเวดล้อม
                                         เเละการจัดการควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล
ผู้ดำเนินรายการ คุณบุษกร  แสนสุข   ประธานคณะอนุกรรมการสาขามาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยอาคารสถานพยาบาล

บรรยาย หัวข้อ “Facility Management and Safety for Health care Facilities
ตามมาตรฐาน JCI”

14.00 - 14.55 น. เรื่อง “มาตรฐาน JCI ในบท FMS พร้อมอัพเดทมาตรฐาน JCI FMS Standard Edition 6th เป็น Edition 7th”
วิทยากรบรรยายโดย   นายแพทย์สมพร  คำผง
ตำแหน่ง      ผู้บุกเบิกมาตรฐาน JCI ในประเทศไทย/CEO Health Care Expert Group
หน่วยงาน    บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
 
14.55 – 15.35 น.     เรื่อง “การนำมาตรฐาน FMS สู่การปฏิบัติ"
วิทยากรบรรยายโดย    อ.วก.นิรชิต  เรืองแสงวัฒนา
ตำแหน่ง      ผู้เชี่ยวชาญด้าน  Healthcare  Facility Management
หน่วยงาน    บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์)  
                           
15.35 – 16.15 น.     เรื่อง “การนำมาตรฐาน FMS ของ JCI สู่การออกแบบทางสถาปัตยกรรม”
วิทยากรบรรยายโดย   ผศ.ชูเกียรติ  แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม/รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านแผนงาน
หน่วยงาน  สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                  
ผู้ดำเนินรายการ     คุณบุษกร  แสนสุข     ประธานคณะอนุกรรมการสาขามาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัย       อาคารสถานพยาบาล และเป็นที่ปรึกษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย      ให้กับอาคารโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี


 
 
 
 

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back