สัมมนา
เทคนิคพิจารณ์ หัวข้อ “คู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”

Seminar ID : ne05-1
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 129 คน)

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น วสท. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยจากการใช้เครื่องอัดประจุ จึงได้ออกคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและจัดทำเทคนิคพิจารณ์ ขอข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อร่างคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยการใช้บริภัณฑ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

ดำเนินการโดย
นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
นายวิเชียร บุษยบัณฑูร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วสท.
ดร.ภัคพิมล สิงหพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วสท.
คณะจัดทำคู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่นี่

สรุปคำถามข้อเสนอแนะเทคนิคพิจารณ์


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back