สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “โรงไฟฟ้าชุมชนนวัตกรรมพลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

Seminar ID : ne32-1
ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 150 คน)

Session 1 เรื่อง นวัตกรรมพลังงานทดแทนแห่งอนาคต
Session 2 เรื่อง การประยุกต์การใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานในโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว
Session 3 เรื่อง นวัตกรรมพลังงานและการประยุกต์ใช้งานในพื้นที่จริง
Session 4 เรื่อง กฎหมายและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียวและโรงไฟฟ้าชุมชน


 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back