สัมมนา
บรรยาย “นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างยุคดิจิตอล”

Seminar ID : ne24-3
ห้อง : Business Center
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 52 คน)

Session 1: เรื่อง “ถนน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้วยการใช้ยางพารา”
- ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
Session 2: เรื่อง “Plastic Road”
- นายธนาชัย ปิยะศรีทอง Circular Economy Program Manager
SCG Plastics CO.,LTD.
Session 3: เรื่อง “Understanding Road Safety Guardrail: Standard, Practice and Future Innovation”
- นายศุภร กิตติวินิชนันท์
- นายปรัชญา เอี่ยมทรงศักดิ์


บรรยาย หัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างยุคดิจิตอล”
13.00 – 13.00 น.     กล่าวเปิด
13.00 – 14.00 น.     Session 1:  เรื่อง “ถนน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้วยการใช้ยางพารา”
โดย     ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์   ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
14.00 – 15.00 น.     Session 2:  เรื่อง “Plastic Road”
Go Green Recycled Plastic Road เป็นความร่วมมือกันขององค์กรที่มุ่งมั่นสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่า จากแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียนหรือ Circular Economy โดยการนำขยะพลาสติกกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง
โดย  นายธนาชัย ปิยะศรีทอง   
Circular Economy Program Manager
                                         SCG Plastics CO.,LTD.
15.00 – 16.00 น.     Session 3:  เรื่อง “
Understanding Road Safety Guardrail: Standard, Practice and Future Innovation” 
โดย   นายศุภร กิตติวินิชนันท์
        นายปรัชญา เอี่ยมทรงศักดิ์

16.00 – 16.30 น.     ถาม - ตอบ
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

 


 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back