สัมมนา
เทคนิคพิจารณ์ หัวข้อ "มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน"

Seminar ID : ne43-1
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 101 คน)

โดย - รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
จัดโดย กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.

เทคนิคพิจารณ์ หัวข้อ "มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน"

โดย - รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร  ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
       - นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส   กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
จัดโดย กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบเทคนิคพิจารณ์ได้ที่นี่ 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back