สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ "แนวโน้มสารทำความเย็นสำหรับประเทศไทย"

Seminar ID : ne42
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 31 คน)

- เรื่อง การลดและเลิกใช้สาร HCFCs และการลดการใช้สาร HFCs ของประเทศไทย
โดย คุณนาถวรรณ สุขชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- เรื่อง ทิศทางสารทำความเย็นในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น
โดย นายยุทธศรี หล้ามณี
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยาย หัวข้อ "แนวโน้มสารทำความเย็นสำหรับประเทศไทย"
ระบบทำความเย็นทั้งของตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนห้องเย็น มีการใช้งานในลักษณะต่างๆ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้และอุณหภูมิที่ใช้ สารทำความเย็นอันเป็นสารทำงานที่อยู่ในระบบต่างๆ นั้น ก็ต้องพิจารณาถึงสมบัติที่เหมาะสมกับระบบต่างๆ นั้น สารทำความเย็นนี้เมื่อปล่อยหรือรั่วสู่บรรยากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศโลกโดยรวม การเลือกสารทำงานที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ซึ่งในต่างประเทศทั่วโลกมีการรณรงค์และเปลี่ยนสารทำความเย็นให้ใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตสารทำความเย็น จึงจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยพิจารณาสารที่ทั่วโลกนิยมใช้ภายใต้สนธิสัญญาที่มีการร่วมลงนามกันกับนานาประเทศ ดังนั้นทิศทางแนวโน้มของสารทำความเย็นจะเป็นอย่างไร จะมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการสารทำความเย็น
 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back