สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย (Smart city development guideline)”

Seminar ID : ne39
ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 89 คน)

แนวทางในการสร้างเมืองอัจฉริยะของเมืองไทย เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลในแนวทางตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เหมาะกับเมืองไทยและสังคมไทย
โดย - ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานศูนย์ดิจิทัลและนวัตกรรม
- นายฐาปนา บุณยประวิตร
นายกสมาคมการผังเมืองไทย
หัวหน้าคณะผู้วิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการ ออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม (SG-SBC)
- ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาส

บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย
(Smart city development guideline)”

     แนวทางในการสร้างเมืองอัจฉริยะของเมืองไทย เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลในแนวทางตามที่กำหนดเพื่อให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่เหมาะกับเมืองไทยและสังคมไทย
โดย  - ดร.ภาสกร ประถมบุตร        รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานศูนย์ดิจิทัลและนวัตกรรม
       - นายฐาปนา บุณยประวิตร     นายกสมาคมการผังเมืองไทย
                                              หัวหน้าคณะผู้วิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการ
                                              ออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ  
                                              และสังคม (SG-SBC)
      - ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
       - ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม     ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจ
                                                  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ
                                                  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
                                                  นวัตกรรม (สกสว.)

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back