สัมมนา
เสวนา หัวข้อ “Thailand Towards Zero รวมพลังสร้างระบบใหม่ที่ปลอดภัย The Safe System...เพื่อลดเจ็บสาหัส - ตายบนถนนให้เป็น “ศูนย์”

Seminar ID : ne38
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 09.30 - 12.30

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 42 คน)

- The Most Effective Way of dealing with Road Crashes :The Safe System Approach
โดย Professor Jeremy Wooley Director of Centre for Automotive
Safety Research, U of Adelaide, Australia
- เรื่อง Creating a Safe System for Thailand Roads Panellists
- Professor Jeremy Wooley
- ศาสตราจารย์ นพ.นครชัย เผื่อนปฐม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คุณภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล
ประธานชมรมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย
- ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้แทนกรมป่าไม้/ชมรมคนรักต้นไม้

ผู้ดำเนินรายการ : ศาสตราจารย์พิชัย ธานีร

เสวนา หัวข้อ “Thailand Towards Zero รวมพลังสร้างระบบใหม่ที่ปลอดภัย The Safe System...เพื่อลดเจ็บสาหัส - ตายบนถนนให้เป็น “ศูนย์”
แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการที่กำหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) นำไปสู่แนวคิดการสร้างระบบที่ปลอดภัย (Safe System) (Bliss and Breen,2013) การจัดการความปลอดภัยได้มุ่งไปที่การลดการตาย และการบาดเจ็บสาหัส และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Shared Responsibility) โดยมีปรัชญา ได้แก่ แนวคิดการตายเป็นศูนย์ของสวีเดน (Swedish Vision Zero) และแนวคิดความปลอดภัยที่ยั่งยืนของประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Dutch Sustainable Safety) การในเสวนานี้ท่านจะได้พบกับวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน และต่างประเทศ มาเผยแพร่แนวคิดที่สำคัญ และมีประสิทธิผล และเป็นหัวใจของการมุ่งมั่นลดการตาย และการบาดเจ็บสาหัสบนถนนในประเทศไทยให้เป็นศูนย์
  • 09.30-10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ
  • 10.00-11.00 น.   เรื่อง The Most Effective Way of dealing with Road Crashes :The Safe System Approach
โดย  Professor Jeremy Wooley   Director of Centre for Automotive
                                             Safety Research, U of Adelaide, Australia
  • 11.00-12.30 น.  เรื่อง Creating a Safe System for Thailand Roads Panellists
โดย   - Professor Jeremy Wooley  
        - ศาสตราจารย์ นพ. นครชัย  เผื่อนปฐม
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        - คุณภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล
          ประธานชมรมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย
        - ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        - ผู้แทนกรมป่าไม้/ชมรมคนรักต้นไม้
ผู้ดำเนินรายการ : ศาสตราจารย์พิชัย ธานีรณานนท์           
                       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back