สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (construction claim)"

Seminar ID : ne37
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 195 คน)

วิทยากรโดย
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- นายอรรคพร โพธิสุวรรณ บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ดร.อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ Managing Director / Forensic Delay Analyst Quantum PPP Consulting Limited

บรรยาย หัวข้อ "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (construction claim)"
         การใช้สิทธิเรียกร้องในงานก่อสร้าง (construction claim) เป็นประเด็นสำคัญในโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  ผู้รับจ้างก่อสร้างมักจะใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อขอเพิ่มค่าจ้างหรือขยายระยะเวลาของโครงการจากผู้ว่าจ้าง แม้กระบวนการดังกล่าวจะเป็นสิทธิพื้นฐานตามสัญญาของผู้รับจ้าง แต่ก็มักจะนำไปสู่ข้อพิพาท (dispute) ระหว่างคู่สัญญาเสมอ การบรรยายนี้จะนำเสนอประเด็นต่าง ๆ. ที่ทุกฝ่ายในโครงการก่อสร้างควรจะทราบเกี่ยวกับการ claim จากมุมมองของวิศวกรโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ claim นักกฎหมาย และนักวิชาการ
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back