สัมมนา
เสวนา หัวข้อ "3D : Deep Drone Disrupt" เจาะลึกกับวิศวกรรมเทคโนโลยีโดรน

Seminar ID : ne35-1
ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 85 คน)

อุตสาหกรรมศักยภาพในพื้นที่ EEC การพัฒนากำลังคนด้านอาชีพโดรน อาทิ การเกษตรสมัยใหม่ การสำรวจภูมิประเทศรายละเอียดสูง สถานที่ฝึกอบรมโดรน
สถาบันโดรน EEC
ร่วมเสวนาโดย
- ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ
ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
- ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล
อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- นายนรุตถ์ สุนทรานนท์
Devdronernapper co.,Ltd. (DDM) Drone startup

ผู้ดำเนินรายก

เสวนา หัวข้อ "3D : Deep Drone Disrupt" เจาะลึกกับวิศวกรรมเทคโนโลยีโดรน
อุตสาหกรรมศักยภาพในพื้นที่ EEC การพัฒนากำลังคนด้านอาชีพโดรน อาทิ การเกษตรสมัยใหม่ การสำรวจภูมิประเทศรายละเอียดสูง สถานที่ฝึกอบรมโดรน
สถาบันโดรน EEC 


 
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back