สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

Seminar ID : ne36
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

Session 1 เรื่อง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนากำลังคนดิจิทัล”
Session 2 เรื่อง “Cybersecurity Literacy and Awareness : Hot Issues for
Government
Session 3 การเสวนา เรื่อง “การร่วมเร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้ได้มาตรฐานสากล”


 บรรยาย หัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
14.00 - 14.45 น.      Session 1 เรื่อง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนากำลังคนดิจิทัล”
“เปิดเผยความลับแฟลตฟอร์มสำหรับการพัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี e-Learning ผสมผสาน AR VR XR AI และ Blockchain ถอดบทเรียน Best Practice ทุกความสำเร็จจากทั่วโลก”
โดย     ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด          สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

15.00 - 15.45 น.       Session 2 เรื่อง Cybersecurity Literacy and Awareness : Hot Issues for Government
“ประเทศของเราต้องเผชิญกับมหัตภัยด้านไซเบอร์ การระบุภัยคุกคามทางไซเบอร์ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และใช้ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ ดังนั้น ความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน รัฐาบาลควรเตรียมการและเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร”
โดย น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.
ผู้ดำเนินรายการ นายศิริโชติ สิงห์ษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

15.45 – 17.30 น.     Session 3 การเสวนา เรื่อง “การร่วมเร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้ได้มาตรฐานสากล”
“ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีการดิสรัปชันในทุกสาขาอาชีพ ถามว่าแล้ว มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล ควรเป็นอย่างไร ความพร้อมและการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศเพื่อรองรับภาค อุตสาหกรรม เป็นอย่างไร รวมทั้ง มาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัลที่จะสนับสนุนการร่วมเร่งพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศ มีอะไรบ้าง และจะทำอย่างไร”
ร่วมเสวนาโดย  
-  นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
-   นายพงศา แสนใจงาม กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
                             อุตสาหกรรม และกรรมการสายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-   คุณกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ดำเนินรายการ คุณศิริวรรณ นพรัตน์   ผู้จัดรายการวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด Thinking Radio
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back