สัมมนา
บรรยาย “Smart Grounding and Smart Lightning Management System for Smart Building / Smart City”

Seminar ID : ne35
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 89 คน)

ภัยฟ้าผ่าจึงเป็นประเด็นสำคัญรวมทั้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่รบกวรต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นการออกแบบระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่ทันสมัย จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องการ Bonding และ Shielding เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ Smart Lightning Management System ซึ่งสามารถแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีต่อภัยคุกคามจากฟ้าผ่าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกสภาวะไร้รอยต่อรวมทั้งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดย นายกอบกิจ สดวกการ ผู้จัดการแผนก Engineering Solu

บรรยาย “Smart Grounding and Smart Lightning Management System for Smart Building / Smart City”

โลกกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 Digital Society หรือ Smart City ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารผ่านระบบดิจิตอล คนในสังคมใช้ชีวิตแบบ Smart Life มากขึ้น สามารถควบคุมและจัดการคำสั่งของระบบปฏิบัติการต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือระบบออนไลน์ต่างๆ ซึ่งมีการใช้ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในบางหน้าที่ อาคารและที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะเป็น Smart Home, Smart Building, Smart Plant ซึ่งอาคารเหล่านี้ไม่ได้ต้องการแค่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ยังต้องการความทันสมัยในการสื่อสารและระบบปฏิบัติการที่เสถียรและมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ภัยฟ้าผ่าจึงเป็นประเด็นสำคัญรวมทั้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่รบกวรต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นการออกแบบระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่ทันสมัย จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องการ Bonding และ Shielding เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ Smart Lightning Management System ซึ่งสามารถแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีต่อภัยคุกคามจากฟ้าผ่าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกสภาวะไร้รอยต่อรวมทั้งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back