สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “เรื่องต้องรู้ Deep Tech สำหรับ Start Up”

Seminar ID : ne34
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 57 คน)

Session 1: เรื่อง “BlockChain 101”
- คุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร Thai Blockchain Association, Committee กรรมการสมาคมไทยบลอคเชน
Session 2: เรื่อง “Big Data and AI in action : Use cases for government and business sector”
- คุณธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ Big Data / AI Solution Director Backyard
Session 3: เรื่อง “การมุ่งเข้าสู่องค์กรดิจิทัลด้วย Enterprise Architecture”
- นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.
ดำเนินรายการโดย นายพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ คณะกรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

หัวข้อ  “เรื่องต้องรู้ Deep Tech สำหรับ Start Up”
  • Session 1: เรื่อง “BlockChain 101”
โดย     คุณกษมพัทธ์ วิธานวัฒนา           ประธานกรรมการบริหาร Thai Blockchain Association, Committee กรรมการสมาคมไทยบลอคเชน
  • Session 2:  เรื่อง “Big Data and AI in action : Use cases for government and business sector”
อย่าปล่อย ให้ Big Data/AI เป็นแค่ Buzzword เปิดประสบการณ์ Case Study ของการใช้ Big Data และ AI ในภาคธุรกิจและภาครัฐ จากผู้พัฒนาระบบ โดยตรง
โดย   คุณธนิศร์ พิริยะโภคานนท์   Big Data / AI Solution Director Backyard 
  • Session 3:  เรื่อง “การมุ่งเข้าสู่องค์กรดิจิทัลด้วย Enterprise Architecture”
การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลโดยอาศัย Enterprise Architecture เป็นอย่างไร การจัดทำ Enterprise Architecture ที่เป็นพิมพ์เขียวองค์กรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเตรียมความพร้อมในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลไปใช้เพื่อให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในองค์กร เป็นอย่างไร
โดย  นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี       คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.

ดำเนินรายการโดย  นายพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์  คณะกรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back