สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการขยะเป็นพลังงาน และทิศทางการจัดการขยะในไทย”

Seminar ID : ne32
ห้อง : SAPPHIRE 201
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 163 คน)

ปัญหาขยะ ที่ขาดการจัดการหรือกำจัด อย่างถูกต้อง กำลังเป็นประเด็นสำคัญที่นานขาติให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ในประเทศไทย รัฐให้ความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้ โดยการสนับสนุนให้แปรรูปเป็นพลังงาน แต่ก็ยังคงไม่เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง อะไรคือ ประเด็น ที่เป็นอุปสรรค เทคโนโลยี การลงทุน หรือ ขั้นตอนการดำเนินการ พบกับคำตอบ มุมมองจากเจ้าของเทคโนโลยี และผู้ประกอบการจริงในประเทศไทย ในการนำเสนอปัญหาและทางออกของ การจัดการขยะเป็นพลังงานในประเทศไทย
วิทยากรโดย
- นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม
Senior Vice PresidentTPI POLENE POWER PUBLIC CO., LTD.
- MR.WANG ZHI YU

บรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการขยะเป็นพลังงาน และทิศทางการจัดการขยะในไทย”
ปัญหาขยะ ที่ขาดการจัดการหรือกำจัด อย่างถูกต้อง กำลังเป็นประเด็นสำคัญที่นานขาติให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ในประเทศไทย รัฐให้ความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้ โดยการสนับสนุนให้แปรรูปเป็นพลังงาน แต่ก็ยังคงไม่เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง อะไรคือ ประเด็น ที่เป็นอุปสรรค เทคโนโลยี  การลงทุน หรือ ขั้นตอนการดำเนินการ พบกับคำตอบ มุมมองจากเจ้าของเทคโนโลยี และผู้ประกอบการจริงในประเทศไทย ในการนำเสนอปัญหาและทางออกของ การจัดการขยะเป็นพลังงานในประเทศไทย


จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back