สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “Microbe and mold control in HVAC systems”

Seminar ID : ne30
ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 57 คน)

โดย
ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

บรรยาย หัวข้อ “Microbe and mold control in HVAC systems”

1)      คุณภาพอากาศภายในอาคารและกลไกการแพร่เชื้อโรคทางอากาศ
2)      ปัจจัยที่เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของปัญหาการเจริญเติบโตของจุลินทร์และเชื้อรา
3)      แนวทางการควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเชื้อราในระบบปรับอากาศ

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back