สัมมนา
เสวนา หัวข้อ "เตรียมรับมือเมื่อมีการก่อสร้างอาคารใกล้บ้าน"

Seminar ID : ne29
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.00 - 13.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 45 คน)

ปัจจุบันกรุงเทพและปริมณฑลมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทำให้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวมักจะมีผลกระทบต่ออาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างดังกล่าว
วิทยากรโดย - นายสินิทธ์ บุญสิทธิ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร
- นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการรายการ คุณศุทธหทัย โพธินามทอง
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

เสวนา หัวข้อ "เตรียมรับมือเมื่อมีการก่อสร้างอาคารใกล้บ้าน"
ปัจจุบันกรุงเทพและปริมณฑลมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ทำให้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวมักจะมีผลกระทบต่ออาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างดังกล่าว
โดย -  นายสินิทธ์ บุญสิทธิ์                กรมโยธาธิการและผังเมือง
      -  ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร
      -  นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข       อุปนายก3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินการรายการ คุณศุทธหทัย โพธินามทอง  กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back