สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามประกาศของ สมอ.”

Seminar ID : ne23
ห้อง : Business Center
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 12.15 - 13.45

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 38 คน)

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
- เกณฑ์ภูมิอากาศที่ใช้ทดสอบ
- เครื่องปรับอากาศแบบความเร็วรอบคงที่ และแบบอินเวอร์เตอร์
- เกณฑ์การให้ฉลากและการบังคับใช้
โดย นายศักดา บุญทองใหม่
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

บรรยาย หัวข้อ “  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามประกาศของ สมอ.”
  • ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5
   - เกณฑ์ภูมิอากาศที่ใช้ทดสอบ
   - เครื่องปรับอากาศแบบความเร็วรอบคงที่ และแบบอินเวอร์เตอร์
   - เกณฑ์การให้ฉลากและการบังคับใช้
โดย  นายศักดา บุญทองใหม่
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back