สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “ระบบเครื่องกลในห้องดาตาเซนเตอร์”

Seminar ID : ne22
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 70 คน)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดทำข้อกำหนดงานวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับดาตาเซนเตอร์ ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ วางแผน การสำรองระบบและอุปกรณ์ โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ANSI/BICSI 002-2014 Data Center Design and Implementation Best Practise และจัดให้มีการบรรยายข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงการลดความสูญเสียและให้มีเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบดาตาเซนเตอร์ การบรรยายครั้งนี้เหมาะสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์ และผู้สนใจทั่วไป

บรรยาย "ระบบเครื่องกลในห้องดาต้าเซ็นเตอร์"

ศูนย์ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ดาตาเซนเตอร์เป็นความจำเป็นของทุกธุรกิจที่ต้องขยายตัวและพัฒนารองรับนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นมาตรฐาน และวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อให้องค์กรสามารถจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ำซ้อน สนองต่อความต้องการและคุ้มค่าเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกภาคส่วน รวมถึงเจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิตอุปกรณ์ นักวางแผน วิศวกรที่ปรึกษา ผู้ใช้งานและช่าง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จัดทำข้อกำหนดงานวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับดาตาเซนเตอร์ ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ วางแผน การสำรองระบบและอุปกรณ์ โดยใช้แนวทางตามมาตรฐาน ANSI/BICSI 002-2014 Data Center Design and Implementation Best Practise และจัดให้มีการบรรยายข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงการลดความสูญเสียและให้มีเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบดาตาเซนเตอร์ การบรรยายครั้งนี้เหมาะสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์ และผู้สนใจทั่วไป

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back