สัมมนา
​บรรยาย หัวข้อ "เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"

Seminar ID : ne18
ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 1000 คน (สมัครแล้ว 985 คน)

- บรรยาย หัวข้อ "เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"
เป็นการแนะนำมาตรฐานทางด้านป้องกันอัคคีภัยทั้ง 4 เล่ม ที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัย และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น งานนี้วิศวกร ผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคาร ไม่ควรพลาด
- การเสวนา “เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร”
กฎหมายใหม่และแนวโน้มสำหรับข้อกำหนดกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะต้องเตรียมตัวออกแบบปรับปรุงอาคารอย่างไร
- การประยุกต์ใช้กฎหมายและมาตรฐาน และประสบการณ์ในงานด้าน
เส้นทางหนีไฟ การกั้นแยกแบ่งส่วนอาคาร ระบบควบคุมควันไฟ แผนฉุกเฉินอัคคีภัย และอื่นๆ
"บทเรียน (Lesson to learn) ประสบกา

บรรยาย หัวข้อ  "เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย"
เป็นการแนะนำมาตรฐานทางด้านป้องกันอัคคีภัยทั้ง 4 เล่ม ที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันสมัย และเป็นสากลมากยิ่งขึ้น งานนี้วิศวกร ผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคาร ไม่ควรพลาด

การเสวนา “เจาะลึกกฎหมายและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร”
  •  กฎหมายใหม่และแนวโน้มสำหรับข้อกำหนดกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะต้องเตรียมตัวออกแบบปรับปรุงอาคารอย่างไร
โดย นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
  • การประยุกต์ใช้กฎหมายและมาตรฐาน และประสบการณ์ในงานด้าน
เส้นทางหนีไฟ การกั้นแยกแบ่งส่วนอาคาร ระบบควบคุมควันไฟ แผนฉุกเฉินอัคคีภัย และอื่นๆ
โดย คุณบุษกร  แสนสุข   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
  • "บทเรียน (Lesson to learn) ประสบการณ์ จากการออกแบบ การติดตั้ง และ  ข้อกำหนดที่ updated ในมาตรฐาน วสท.และ NFPA สำหรับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ"
โดย นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
  • ทฤษฎีด้านอัคคีภัยเป็นอย่างไร การประเมินระดับ หรือปริมาณเชื้อเพลิงในอาคาร นำไปสู่การ กำหนดขนาด Design Fire ในมาตรฐานในเรื่องควบคุมควันไฟ
โดย ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี  กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
  • มาตรฐานและประสบการณ์งานตรวจสอบทดสอบ ระบบดับเพลิงพิเศษ ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด  ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ  ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
วิทยากรโดย นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน  กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
  • ประสบการณ์งานออกแบบติดตั่ง Warehouse and Extra Hazard Occupancy
โดย นายมาเฮศ ราย  กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
บรรยาย หัวข้อ "มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ"
โดย     
คุณบุษกร  แสนสุข
    ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน   กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
นายมาเฮศ ราย                กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.


 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back