สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Smart Life”

Seminar ID : ne17
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 135 คน)

ปัจจุบัน โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการเข้าถึง เพื่อให้วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจการควรปรับตัว ตาม Digital Thailand 4.0 และเตรียมตัวรับมือพร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ารวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Smart Life”

ปัจจุบัน โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการเข้าถึง เพื่อให้วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจการควรปรับตัว ตาม Digital Thailand 4.0 และเตรียมตัวรับมือพร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ารวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม


      


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back