สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Thai Society”

Seminar ID : ne16
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 150 คน (สมัครแล้ว 73 คน)

"โครงข่ายดิจิทัล เพื่อสังคมไทย ในอนาคต"
ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเป็นยุคที่มีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ Social และเทคโนโลยีต่าง ๆ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงการเข้าถึง และเพื่อให้วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจการควรปรับตัว ตาม Digital Thailand 4.0 เพื่อเตรียมตัวรองรับการเกิด
การเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ารวดเร็ว ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

บรรยาย หัวข้อ “Digital Infrastructure for Thai Society”
"โครงข่ายดิจิทัล  เพื่อสังคมไทย ในอนาคต"
ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเป็นยุคที่มีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ Social และเทคโนโลยีต่าง ๆ กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงการเข้าถึง  และเพื่อให้วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และกิจการควรปรับตัว ตาม Digital Thailand 4.0 เพื่อเตรียมตัวรองรับการเกิด
การเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้ารวดเร็ว ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
  


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back