สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “Smart DIW: Self Declaration and Safety Application for Industry 4.0”

Seminar ID : ne11-1
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 11.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 114 คน)

เป็นการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2565 ตามพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่
1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. พัฒนาสมรรถะองค์การและบุคลากร
4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงาน
บรรยายโดย คุณศุภกิ

บรรยาย หัวข้อ “Smart DIW: Self Declaration and Safety Application for Industry 4.0”
เป็นการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2565 ตามพันธกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 
1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาสมรรถะองค์การและบุคลากร  
4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงาน

บรรยายโดย  คุณศุภกิจ บุญศิริ       รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี


 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back