สัมมนา
​บรรยาย หัวข้อ “ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล”

Seminar ID : ne11
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 127 คน)

วิทยากรโดย
- นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ Inspection Manager of Power Plant and Olefin Plant IRPC Public Co., Ltd.

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี

บรรยาย หัวข้อ “ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล”
วิทยากรโดย  นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์   Inspection Manager of Power Plant and Olefin Plant
                                                         IRPC Public Co., Ltd.ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ   ประธานสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back