สัมมนา
เสวนา หัวข้อ “From waste to energy โรงไฟฟ้าจากขยะ”

Seminar ID : ne08
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 150 คน)

ร่วมเสวนาโดย
- รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์
หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นายคณพศ นิจสิริภัช
ประธานกรรมการบริษัทไบร์ท บลู วอเตอร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด / Bright Blue Water Corporation Limitedโรงไฟฟ้า /ประธานบริหารบริษัท Advance Power Conversion
- นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้เชียวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อนุกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
วิศวกรอาสา สภาวิศวกร
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมพลังงาน วสท. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิท

เสวนา หัวข้อ “From waste to energy โรงไฟฟ้าจากขยะ”
ขยะเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนที่ขยายไปเป็นปัญหาของประเทศ การบริหารจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน นับเป็นการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ในการเสวนานี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่นำขยะมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้อย่างประสบความสำเร็จมาเล่าถึงประสบการณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back