สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ "อนาคตของ BIM ในประเทศไทย"

Seminar ID : ne05
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 300 คน)

มาเรียนรู้นวัตกรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งในวงการก่อสร้าง ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Tranformation จากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย - รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายทรงพล ยมนาค สภาสถาปนิก
- ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ TEAM Group
- นายณพล บุญจันต๊ะ KOR-IT
- ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง

บรรยาย หัวข้อ "อนาคตของ BIM ในประเทศไทย"
    นวัตกรรมในการออกแบบและก่อสร้างในปัจจุบันและอนาคต โดยเทคโนโลยีการจัดข้อมูลโดย Building Information Modeling  (BIM) ส่งผลให้การออกแบบและการใช้งานง่ายขึ้นทั้งการออกแบบอาคาร หรือ สถาปัตยกรรมต่างๆ  ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ แบบจำลองแบบดิจิทัล อย่างการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณโครงสร้าง การประมาณราคา การจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร 

 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back