สัมมนา
บรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม”

Seminar ID : ne02
ห้อง : SAPPHIRE 202
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 250 คน (สมัครแล้ว 203 คน)

มาเรียนรู้กับมืออาชีพถึง มาตรฐานการเขียนแบบ องค์ความรู้ และขั้นตอนการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน พื้นที่อาคาร พื้นที่โดยรอบ ลักษณะอาคาร และการแบ่งพื้นที่อาคาร การวางผังติดตั้งเครื่องจักร การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การคำนวณแรงม้าเครื่องจักร ตัวอย่างการออกแบบแผนผังโรงงาน
โดย
- รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
- นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล อดีต ผอ.ส่วนอนุญาตการประกอบการ
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่นี่


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back